Vinh Danh Hệ Thống Kinh Doanh Perfect Eo Tháng 9 – Năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn DVB Vinh Danh Chức Danh Mới Tháng 9/2023 – Hệ thống Perfect Eo    

Vinh Danh Hệ Thống Kinh Doanh Perfect Eo Tháng 7 Năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn DVB Vinh Danh Chức Danh Mới Tháng 7/2023 – Hệ thống Perfect Eo

Vinh Danh Hệ Thống Perfect Eo Tuần 2 Tháng 7 Năm 2023

Tuần 02: Ngày 07/08/2023 – 13/08/2023 Vinh danh Top NPP doanh số cao nhất tuần:

Vinh Danh Hệ Thống Perfect Eo Tuần 3 Tháng 7 Năm 2023

Tuần 03: Ngày 14/08/2023 – 20/08/2023 Vinh danh Top NPP doanh số cao nhất tuần:  

Vinh Danh Hệ Thống Kinh Doanh Perfect Eo Tuần 1 Tháng 6 2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVB Vinh Danh NPP Đạt Doanh Số Cao Nhất Tuần 1 Tháng 06/2023 – Hệ thống Perfect Eo Tuần 01: Ngày 29/05/2023...

Vinh Danh Hệ Thống Kinh Doanh Perfect Eo Tuần 3 Tháng 05 2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVB Vinh Danh NPP Đạt Doanh Số Cao Nhất Tuần 3 Tháng 05/2023 – Hệ thống Perfect Eo Tuần 03: Ngày 15/05/2023...

Vinh Danh Hệ Thống Kinh Doanh Perfect Eo Tuần 4 Tháng 5 2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVB Vinh Danh NPP Đạt Doanh Số Cao Nhất Tuần 4 Tháng 05/2023 – Hệ thống Perfect Eo Tuần 04: Ngày 22/05/2023...

Vinh Danh Hệ Thống Perfect Eo Tuần 3 Tháng 4 2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVB Vinh Danh NPP Đạt Doanh Số Cao Nhất Tuần 3 Tháng 04/2023 – Hệ thống Perfect Eo Tuần 03: Ngày...

Vinh Danh Hệ Thống Perfect Eo Tuần 2 Tháng 4 2023

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVB Vinh Danh NPP Đạt Doanh Số Cao Nhất Tuần 2 Tháng 04/2023 – Hệ thống Perfect Eo Tuần 02: Ngày...